Общи Условия

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Резервации /записвания/.

1.1. Резервациите за пътуванията със Загора Транс ДД ООД се извършват лично в нейния офис или в агентските бюра, оторизирани от нея. Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 30% от цялата стойност и сключен договор, срещу издаден от ТУРОПЕРАТОРА документ.

1.2. Остатъкът от дължимата сума се заплаща не по-късно от 12 дни за чужбина и 7 дни за България, ако не е упоменато друго.

1.3. Цялата сума за пътуването се заплаща при записване по-малко от 12 дни за чужбина и 7 дни за България, ако не е упоменато друго .

1.4. При неспазване на т. 1.2., заявката се счита за анулирана без предизвестие и ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи 30% неустойка от внесеното капаро.

2. Необходими документи и формалности.

2.1. За страните от ЕС – валидна лична карта и/или задграничен паспорт, медицинска застраховка и необходимия минимум дневни пари за съответната страна. За деца до 18 год., пътуващи без родителите си или само с един родител се изисква нотариално заверено разрешение/пълномощно от родителя/родителите детето да напуска границите на България и да участва в пътуването. За страните, с които България е във визов режим, се предоставя допълнителна информация за всеки конкретен случай.

ІІ. НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА, ПРОМЕНИ

1.Общата /пакетна/ цена е калкулирана на база на: транспортни разходи, в т.ч. гориво, летищни, пристанищни и др. такива такси по договора, хотелиерски, екскурзоводски услуги, хранене и др.

2.Промени.

2.1.Цената може да се промени в случаите на промяна на: стойността на транспортните разходи, в това число и на горивото, размера на такси, свързани с ползваните услуги по договора, обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

2.2.В този случай увеличението на цената е с не повече от 5% и при не по-малко от 20 дни, следва да съответства на променените разходи, изчислени пропорционално на броя на записаните клиенти.

2.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да направи значителни промени в някоя от съществуващите клаузи на договора – цена с повече от 5%, програма и др., за което потребителят е уведомен преди сключване на договора, или в последствие с писмено споразумение между страните. В този случай КЛИЕНТЪТ има право:

а/ да приеме промените

б/ да се откаже от договора, без да дължи неустойка или да му се дължи обезщетение. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява в 7 дневен срок платените от КЛИЕНТА суми.

в/ да закупи друго пътуване от ТУРОПЕРАТОРА

ІII. АНУЛАЦИИ

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора или да го преотстъпи на друго лице 15 дни преди пътуването, без да дължи неустойка и внесеното капаро му се възстановява.
 2. Анулацията се прави лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ подписал договора и на мястото, където договора е подписан, при следните условия:
  • до 10 дни преди датата на отпътуването му се възстановяват 70%
  • до 7 дни преди датата на отпътуването му се възстановяват 50%
  • до 3 дни преди датата на отпътуването му се възстановяват 30%
  • при по-малко от 72 часа от датата на отпътуването – сумата не се възстановява.

IV. РЕКЛАМАЦИИ

 1. КЛИЕНТЪТ следва да уведоми незабавно на място доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА за всяко неточно изпълнение на договора. Уведомлението трябва да бъде направено в писмена форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство. ТУРОПЕРАТОРЪТ или неговият местен представител са длъжни в най-кратък срок от подаване на рекламация да предприемат необходимите мерки за удовлетворяване исканията на клиента.
 2. Ако това се окаже невъзможно и потребителят не е удовлетворен в своите искания, то той трябва да изиска от представител на туроператора или на обслужващата фирма съставянето на констативен протокол с неполучените услуги, или заниженото им качество, подписан от двете страни. При липса на такъв протокол, туроператорът не гарантира благоприятен изход на направената рекламация.
 3. Направеният протокол се представя лично на ТУРОПЕРАТОРА или се изпраща по пощата с обратна разписка, най-късно в 3 дневен срок след приключване на пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да даде писмен отговор по направената рекламация в едномесечен срок от получаването й.
 4. С оглед на това, че сключените договори с потребителите са индивидуални, то и направените рекламации също са само индивидуални. Груповите рекламации ще бъдат оставяни без последствие.

V. ОТГОВОРНОСТ

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря за изпълнението на условията по договора. Размерът на обезщетението за вреди, нанесени на потребителя от туроператора при неизпълнение – цялостно и частично на съответната програма, не може да надхвърля еднократният размер на стойността на заплатените услуги.
 2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, на действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора или непреодолима сила или непредвидимо събитие.
 3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти и не възстановява сумата за пътуването, както и направените от него разходи за връщането му.
 4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определена среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване.
 5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията, породени от неспазване на законите на дадена държава от страна на туриста, независимо дали той е запознат с тях или не.

VІ. ЗАСТРАХОВКИ

 1. В цената на пътуването е включена задължителна застраховка за медицински разходи и репатриране вследстивие на злополука или акутно заболяване със застрахователно покритие от 2000 евро. Лицата над 65 до 79 годишна възраст доплащат завишението на застраховката, според таблиците. При желание от страна на клиента и срещу съответното допълнително заплащане, може да се сключи застраховка с по-голямо покритие. Лицата над 80 год. възраст се застраховат след преглед и разрешение на ЦУ.
 2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка съгласно член 42 от Закона за туризма, покриваща отговорността за причинени вреди, вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на застрахователна полица № 212114193000001/17.04.2014год. в ДЗИ гр.Нова Загора с адрес:София, ул.Г.Бенковски 3, валидна до 07.05.2015год.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. Предоставени са и Общите условия, 1съобразени със Закона за туризма, Д.В., бр. № 56/07.06.02 год., които са неразделна част от Договора.

Всички възникнали спорове се решават на добра воля. В противен случай – съгласно законовите разпоредби на Република България.

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага , а ТУРОПЕРАТОРЪТ приема да извърши срещу предварително посочена от него цена – резервация и заплащане на хотелско настаняване по заявка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща в момента на заявката сума на ТУРОПЕРАТОРА в размер на лева част от цената на хотела /туристическия обект в срок, посочен от ТУРОПЕРАТОРА.

Чл. 3. Заявката може да се извърши в офиса на ТУРОПЕРАТОРА, по факс или имейл с адрес – ta_zagora_trans@abv.bg

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

 1. Да извърши, съгласно заявката на ПОТРЕБИТЕЛЯ необходимото за резервиране и заплащане на посочения от последния хотел/туристически обект;
 1. Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация за условията, предлагани от заявения за резервация хотел/туристически обект;
 2. Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ документ, удостоверяващ направената резервация и заплащане;
 3. Да посочи на ПОТРЕБИТЕЛЯ съответния режим на пътуване – визов или безвизов, в случай, че резервацията е за хотел в чужбина.

Чл. 5. ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава:

 1. Да заплати в пълен размер и в установените от този Договор резервационна такса и определената цена на хотела/туристическия обект;
 2. Да заяви точно датата на пристигане и отпътуване, броя нощувки и исканите услуги по време на пребиваването в съответния хотел/туристически обект, като заявката е неразделна част от този договор.
 3. При пътуване в чужбина да има застраховка „Злополука и медицински разходи при пътуване зад граница”
 4. Да извърши заплащането на дължимото в брой или по банков път по сметка на Загора Транс -ДД ООД, при банка: „Про Кредит Банк” ЕАД , клон гр.Сливен, IBAN: BG96PRCB92301422072016 BIC: PRCBBGSF в ЕВРО; BG55PRCB92301022072011 BIC: PRCBBGSF в ЛЕВА

III. ЦЕНИ

Чл. 6. ЦЕНИTE са обявени в лева, евро или щатски долари, като заплащането е в лева по курса на БНБ в деня на плащане.

IV. ОТКАЗ

Чл. 7. В случай на отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият заплаща на ТУРОПЕРАТОРА следните неустойки:

 1. при пътуване в чужбина:

а) от датата на записване и до 60 дни преди датата на пътуването – такса резервация – 20 лв.

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита.

г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването

д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването

д) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването

 1. при пътуване в страната:

а) до 20 дни преди датата на пътуването без неустойки

б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита

в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването

д) по-малко от З дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

V. ОТГОВОРНОСТ

Чл.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отмяна на резервациите или промяна в условията на съответния хотела/туристическия обект, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА.

Чл.9. Описанието и цените на допълнителните услуги в хотела/ туристическия обект имат информативен характер и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за тяхната промяна, както и за тяхното провеждане.

Чл.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по отношение неспазването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на съответния режим на пътуване, необходимост от застраховки, ваксинации, придвижване до хотела/обекта – предмет на настоящия договор.

Чл. 11. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не ползва туристическия пакет или съответния хотел съобразно заявеното и платено от него, той не може да има каквито и да е претенции към ТУРОПЕРАТОРА.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 12. РЕКЛАМАЦИИ се правят по време на пребиването на ПОТРЕБИТЕЛЯ в заявения хотел/ туристическия обект, като същите се удостоверяват с двустранно подписан протокол между представител на хотела/ туристическия обект и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.13.Настоящият ДОГОВОР поражда правно действие за страните от момента на подписването му и същия е изготвен в съответствие с действащото в Република България законодателство.

Чл.14.Всички спорни въпроси във връзка с ДОГОВОР се решават чрез преговори, а при невъзможност в съответствие със законодателството на Р.България

Чл. 15. Този договор се състои от две страници и се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

 

1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно по факс, интернет или чрез турагенти в страната. Резервацията се счита за валидна  след попълване на договор за пътуване и внасяне на депозит.
2. Цени и плащане
2.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път.
2.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е  50% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на тази бланка, ако не е упоменат друг срок.
2.3. Окончателно плащане: 10 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
2.4  Цените са калкулирани при курс “ купува” евро/лев  на БНБ
2.5. Увеличението на цената  е възможно при: покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.  Изменението на цената се изчислява на база  курс “продава” евро/лев, установен от  БНБ  20  дни преди деня на пътуването.

3.Права и задължения на страните
3.1.Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор   туристическите услуги , заплатени от Потребителя.
3.1.2. да осигури задължителна застраховка на  Потребителя “Медицински разходи при болест и злополука“ за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователно дружество “УНИКА-Живот; да предостави на Потребителя  оригинал на  застрахователната полица по застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването.
3.2.Туроператорът има право  да  се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът  не се връща.
3.3. Туроператорът  има сключен  застрахователен  договор по чл. 42 от ЗТ с
“ЛЕВ ИНС” АД София 1407, бул. “Черни Връх” 51 Д. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
3.3.1. Бонус-Подаръците, предоставени от Туроператора не са включени в общата пакетна цена. При случай на невъзможност за изпълнение на Бонус-Подаръците, поради форсмажорни обстоятелства или други неотложни причини, туроператорът не носи отговорност.
3.3.2. Бонус-Подаръците, предоставени от Туроператора (Екскурзия до град Одрин, Екскурзия до Принцови острови, Екскурзия до Троя и др.) се ползват единствено от туристите, ползващи пакетна услуга; т.е настаняване и пътуване с групата. Бонусите не се ползват от клиенти, пътуващи със собствен транспорт.
3.4. Потребителят се задължава:
3.4.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
3.4.2 ако Потребителят е лице, който няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва  да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител )
3.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
3.4.4. да спазва законите и обичаите на страната, за която пътува.
3.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой  в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.4.6. Потребителят се задължава да не пуши, да не употребява алкохол или други упойващи вещества и да пази автобуса чист, както и да не му причинява повреди.
3.4.7. По време на пътуване на потребителя е абсолютно забранено да разговаря с шофьора на автобуса. Към него пътника може да се обръщат единствено по въпрси, свързани с вземането/оставянето а багаж в багажното отделение на автобуса.
3.4.8. При поведение на пътника, като прояви на агресия, попадане под въздействие на психотропни и наркотични вещества, алкохол и/или други упойващи средства, заплахи към други участници в пътуването, включително с хладно и огнестрелно оръжие или други предмети, което застрашава здравето и спокойствието на останалите пътници и водачите на автобуса и групата, туроператорът или негов представител има право незабавно да отстрани пътника от автобуса. Отстраняването се извършва от Туроператора лично или с помощта на компетентните органи.
3.4.9. Отстраняването се извършва само След отправено предупреждение към такова лице и отказ от негова страна да преустанови това си поведение. В този случай Туроператорът не дължи неустойки или други обезщетения по договора на виновния пътник.
3.5. Потребителят има право:
3.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата  и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 30  лева, ако не е упоменато друго.  Третото лице  декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

4. Отговорност на Страните
4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите  по настоящия Договор, той се задължава  да компенсира Потребителя  надлежно съобразно доказаните вреди, съъгласно правилата на чл.72-82 от ЗЗД.­
4.2.Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
4.3. Туроператорът  може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила.  В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
4.4. Туроператорът не носи  отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
·   забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
· анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя:
– поради възникване на форсмажорни обстоятелства;
– поради закъснения от страна на туристите;
·  загуба или повреда  на багажа по време на пътуването;
· отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
· недопускане  от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
4.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор , ако причините за това се дължат на:
а)   Потребителя
б)  действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
в)  непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите  контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.­
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът  му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на писменото уведомлението за отказ.
Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение   с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. Настаняването в автобуса е по ред на записванията. Впоследствие местата могат да бъдат коригирани с 2 реда или напред или назад, в зависимост от големината и марката на автобуса, предвиден за съответното пътуване.
4.8. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора  от страна на  Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
4.8.1. при пътуване в страната и чужбина :
а)  до 30 работни дни   преди датата на отпътуване –25 лв. такса резервация на човек
б)  От 29 – 20 работни дни преди датата на отпътуване – 30 % от общата сума
в)  От 19 – 15 работни дни преди датата на отпътуване – 50 % от общата сума
г) От 14 – 10 работни дни преди датата на отпътуване – 80 % от общата сума
д) От 9 – 3 работни дни преди датата на отпътуване – 100 % от общата сума
4.8.2. Летни почивки в Турция – ранни записвания :
а) Удържа се внесената сума, обявена за всеки хотел индивидуално.
б) От 9 – 3 работни дни преди датата на отпътуване – 100 % от общата сума
4.8.3. Услугата “Собствен безлихвен лизинг”
Анулационните срокове не важат за клиенти, ползващи услугата Собствен безлихвен лизинг на Партнер Травел. При отказ от пътуване на съответната дата, сумата не се възстановява, а единствено може да се прехвърли за друго пътуване.

5. Спорове и рекламации.
5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай,че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се решават от Българския Съд съгласно нормите на действащото българско законодателство.

5.2. Рекламация, която е възникнала на място в съответната държава и е заявена от турист (туриститеите) се разглежда само в случай, че към нея е приложен четиристранен  протокол между туриста, изпращащия туроператор или негов представител, посрещащия туроператор и хотела в съответната държава.

5.2.1. Всички оплаквания на туриста (туристите) възникнали на място трябва да бъдат представени в писмен вид на ръководството на хотела или приемащия туроператор по време на престоя им в съответната държава.
5.2.2. Всички оплаквания трябва да бъдат разгледани от ръководството на хотела, от приемащия туроператор или негов (техен) представител на място и да бъде отстранена рекламацията.
5.2.3. Оплаквания, които не са заявени в писмен вид на място и са повдигнати след края на престоя на туристите към: изпращащия туроператор, приемащия туроператор и хотела имат право да не се разглеждат като оплакване тъй като е могло да се реагира веднага на място и да бъде отстранено оплакването.
5.3. Всички услуги извън пакета, които са закупени и платени от туристите на място в съответната държава, а не са закупени от изпращащия туроператор и не са заплатени в неговите офиси в Р. България, следва да се изпълняват:
от посрещащия туроператор  или фирмата на място, избрани от потребителя по негово желание, от която са закупени в съответната държава. За тези услуги, незакупени и неорганизирани от изпращащия туроператор, той  не носи отговорност, както и не издава фискални документи за неорганизирани от него услуги.
5.4. В случай,че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или  не точно  изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се  задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.5. В случай, че  претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата,  Потребителят има право да предяви надлежно оформена  рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването.   Туроператорът се задължава в срок  от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея  на Потребител.

6. Редът за изменение и прекратяване на договора.
6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
6.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.